Trang nhất » Hỉnh ảnh

Các hoạt động khác 8 photos | 3045 view

Đoàn thể thao Công ty tham gia Hội thao TCT năm 2007

Lap rap cot thep mau do Xuong CK Cty che tao

Le dong dien cong trinh DD 220 kV mua dien cua TQ co VNCO4 tham gia thi cong

May toi do Xuong CK Cty che tao

Nang cong suat TBA 220 kV Ha Dong-Ha Noi

Tap huan kien thuc ve He thong QLCL theo TC ISO 9000
1, 2  Trang sau