Đóng điện thành công ĐZ 220kV Nho Quan - Thanh Hóa

Ngày 24/08/2018, Công ty CP xây dựng điện VNECO4 đã đóng điện thành công công trình: Thay dây dẫn khả năng tải ĐZ 220kV Nho Quan - Thanh Hóa. 
 
Việc hoàn thành công trình này sẽ đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho tỉnh Ninh Bình và các khu công nghiệp lớn nằm trong khu vực, tăng cường ổn định và vận hành an toàn cho lưới điện quốc gia.
 
 
 
 
Vị trí 30 ĐZ 220kV Nho Quan - Thanh Hóa