Thông tin dành cho cổ đông


CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4 CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ TV HĐQT, TV BKS, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TRONG BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ( 23/5/2020)

Ngày 23/05/2020, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua danh sách trúng cử TV HĐQT và TV BKS như sau:

A. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025:  

1. Ông Trần Văn Huy

2. Ông Hồ Hữu Phước

3. Ông Nguyễn Thế Tam

4. Ông Nguyễn Văn Bốn

5. Ông Nguyễn Ngọc Ân                               

B. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soátị Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Ông Nguyễn Thế Hùng

2. Bà Trần Thị Thu Lan

3. Ông Võ Hồng Quân

Cùng ngày, HĐQT và BKS đã họp và bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

HĐQT nhất trí và thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Hữu Phước - giữ chức vụ Giám đốc; ông Nguyễn Ngọc Ân - giữ chức vụ Phó Giám đốc - Kiêm Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp; ông Nguyễn Thế Tam - giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 kể từ ngày 23/05/2020. Đòng thời thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc - Kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư của Công ty đối với ông Phạm Văn Tạo kể từ ngày 23/05/2020.

Xem chi tiết nội dung tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4