Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 bổ sung một số nội dung trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ( 30/3/2022)

Công ty CPXD điện VNECO4 bổ sung một số nội dung trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4