Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 công bố báo cáo giao dịch của người nội bộ ( 12/5/2022)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

  1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4
  2. Họ tên người giao dịch: Hồ Hữu Phước
  3. Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty - Là người đại diện pháp luật. 
  4. Mã chứng khoán: VNE
  5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  124.982 CP
  6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:: 20.000 CP
  7. Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 144.982 CP (0,0177%)
  8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  9. Ngày thực hiện giao dịch: 21/04/2022

Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4