Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. ( 09/9/2022)

Công ty CPXD điện VNECO4 công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4