Thông tin dành cho cổ đông


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 ( 12/6/2020)

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

1. Loại cổ phiếu:                               Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá:                                      10.000 đ ( Mười nghìn đồng)

3.Tỷ lệ chi trả cổ tức:                        4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng/năm)

4. Ngày chốt danh sách cổ đông:    Ngày 10/06/2020

5. Thời gian chi trả cổ tức:               Ngày 29/06/2020

Xem chi tiết tại đây 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4