Thông tin dành cho cổ đông


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. ( 07/8/2020)

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
Xem chi tiết tại đây
  1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Tam
  2. Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
  3. Mã chứng khoán: VE4
  4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
  6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 4.500 CP (0,44%)
  7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  8. Ngày bắt đầu giao dịch: 10/07/2020
  9. Ngày kết thúc giao dịch: 07/08/2020

Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4