Thông tin dành cho cổ đông


Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. ( 27/4/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
 
  1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bốn
  2. Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị 
  3. Mã chứng khoán: VE4
  4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.046 CP (tỷ lệ 0,78%)
  5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.046 CP
  6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 6.600 CP (0,59%)
  7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  8. Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2021
  9. Ngày kết thúc giao dịch: 26/04/2021

Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4