Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 công bố báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ( 08/6/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông sở hữu 5% vốn điều lệ
 
  1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Diệp Thanh Thắng
  2. Mã chứng khoán: VE4
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 38.500 CP (tỷ lệ 3,75%)
  4. Số cổ phiếu đã mua:  13.000 cổ phiếu
  5. Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch: 51.500 CP (5%)
  6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  7. Ngày kết thúc giao dịch: 03/06/2021

Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4