Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 ( 08/7/2021)

Công ty CPXD điện VNECO4 công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

Chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4