Tin tức hoạt động


VNECO4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( 22/4/2021)

Ngày 22/04/2021, tại TP Vinh, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 (VE4)vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 894.965 cổ phần, chiếm 87,06% cổ phần có quyền biểu quyết của VE4.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, mục tiêu, phương hướng năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, mục tiêu, phương hướng năm 2021; Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; thống nhất chủ trương phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 theo tỷ lệ 1:1.

 

Chủ tịch HĐQT Trần Văn Huy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VE4

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn thách thức, cả đất nước chúng ta phải gồng mình chống đại dịch CPVID-19 bùng nổ hai giai đoạn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ chính trị toàn đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng đặt nhiệm vụ chống dịch như chống giặc và đặc biệt cả hệ thống chính trị đã vào cuộc chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp chống dịch và đã dập tắt nhanh chóng hai ổ dịch nghiêm trọng lây lan trong cộng đồng và đã thành công lớn được tổ chức thế giới WHO đánh giá cao đồng thời tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư các nước trên thế giới hướng về đất nước Việt Nam tạo nên nền tảng thu hút nhà đầu tư vào Việt Nam.

Năm 2020 tại Công ty CPXD điện VNECO4, có sự thay đổi về nhân sự Ban điều hành, công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, công tác đấu thầu có tính cạnh tranh gay gắt và đặc biệt về đơn giá, định mức ngành điện đã thay đổi theo chế độ đơn giá mới.

Trước những khó khăn thách thức nêu trên tập thể Ban điều hành công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 đã đoàn kết một lòng, vạch ra đường lối hoạch định chiến lược cấp bách đồng thời triển khai ngay nhiệm vụ chiến lược đã không ngại khó, ngại khổ, cho dù thách thức khó khăn đến đâu, Ban lãnh đạo công ty đã đi sâu, đi sát để tiếp cận các thị trường ngành xây lắp điện không ngoài mục đích tìm kiếm đủ việc làm theo chiều hướng phát triển đột biến, đã có những đồng chí lãnh đạo dám chịu cả những nguy hiểm dám đi  vào những vùng đang có dịch COVID-19 (TP Hà Nội) để tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm và cuối cùng đã dành được những thắng lợi to lớn mang tính đột biến đối với Công ty CPXD điện VNECO4 mà từ trước đến nay về công tác tìm kiếm việc làm chưa nghĩ tới

Đồng chí Hồ Hữu Phước – TV HĐQT – Giám đốc Công ty phát biểu tại đại hội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – TV HĐQT – P. Giám đốc Công ty phát biểu tại đại hội

Năm 2021, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới vẫn phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh COVID-19, VE4 phấn đấu đạt 102.480 tr.đồng doanh thu (tăng trưởng 245,21% so với năm 2020). Cổ tức năm 2021 dự kiến ở mức 8%.

Năm 2021, Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gắn quyền lợi đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, coi trọng yếu tố con người, tiếp tục sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc và có chế độ đãi ngộ phù hợp, động viên khen thưởng kịp thời, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một số cơ chế quản lý phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty.

 

 

ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của các đồng chí lãnh đạo tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4